ICT en Cultuur

Hoe ziet de wereld er in 2030 uit? Welke taken verwachten we dan van mensen en welke vaardigheden moeten kinderen nu leren om straks voldoende uitgerust te zijn voor de maatschappij?
Er zijn in totaal 7 vaardigheden beschreven die kinderen moeten kunnen beheersen: communicatie, samenwerken, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, problemen kunnen oplossen en sociale en culturele vaardigheden.

Op schoolniveau is de schooldirecteur samen met zijn ICT-coördinator verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke kant van de ICT. Het gaat hier dan om software en de inzet van ICT-middelen in het onderwijsproces.
De ICT-coördinatoren van alle scholen hebben door het jaar heen samen een aantal bijeenkomsten met de bovenschoolse ICT-werkgroep om elkaar wederzijds te voeden en goede afstemming met de dagelijkse praktijk in de school te bevorderen.

Met collega-bestuur Stichting Ronduit werkt de ISOB samen op het gebied van ICT via shared services. Het bovenschools ICT-beleid, de ICT-infrastructuur en het bijbehorend leveranciersmanagement worden gebundeld en de scholen behouden binnen deze samenwerking de ruimte voor eigen specifieke ICT-oplossingen ter ondersteuning van of integratie in het onderwijsproces.
In de bovenschoolse werkgroep ICT, bestaande uit de bovenschoolse werkgroep van enkele schooldirecteuren, de applicatiebeheerder, de ICT-coördinator van het bestuursbureau en de coördinator van het Alkmaarse Openbare bestuur Ronduit, wordt het ICT-beleid van de ISOB voorbereid en uitgevoerd.

ICT is wat ons betreft een middel om het leerproces te veraangenamen, te vergemakkelijken en ook de inzet ervan voor allerlei doeleinden bekend te maken bij de leerlingen. Natuurlijk is er ook begrenzing nodig van de oneindige mogelijkheden die ICT biedt. Dit is de mediawijsheid waar ook voortdurende aandacht voor is om excessen in het gebruik van ICT-middelen te voorkomen. Een mooie uitdaging daarbij is de mediavoorsprong die de jeugd heeft in te zetten bij het leerproces.

 

Cultuuronderwijs

Iedere school heeft autonomie als het gaat om de inbedding van cultuur in al zijn verschijningsvormen in het onderwijs. Wel hebben wij een Bovenschools  Cultuureducatieplan vastgesteld dat een kader is voor de invulling op schoolniveau. De ISOB heeft een Bovenschoolse Cultuur Coördinator (BCC-er) en bijna alle ISOB scholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) voor o.a. het opzetten van cultuurprojecten of het aanvragen van subsidies voor cultuurtrajecten.
We werken vanaf 2014 met het concept van De Kunstkoets. Zie hiervoor ook www.dekunstkoets.nl
De Kunstkoets verzorgt lessen en projecten met doorgaande leerlijnen op het gebied van: tekenen, schilderen, keramiek, klei, afdruktechnieken, audio visuele vorming en  textiele werkvormen.
De kinderen werken veelal thematisch, maken uitstapjes naar musea, bezoeken ateliers en kunstenaars en sluiten de projectlessen af met een expositie.

Wilt u weten wat de (toekomstige) ISOB- school van uw kinderen aan cultuureducatie doet, bezoek dan de website van die school of neem contact op met de schooldirectie. Daarnaast is er in de Provincie Noord Holland een digitaal platform voor cultuuruitingen van de scholen. Kijk hiervoor eens op www.pleinc.nl