Vakanties (bijzonder) verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan kan de directeur van de school u aangeven op welke manier het verlof moet worden aangevraagd.
Ook kan de directeur u vertellen in welke situaties hij/zij u verlof kan geven. De directeur gaat hierbij uit van de Leerplichtwet waarin omschreven staat wanneer verlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Daarnaast kan er een verlofprotocol zijn in de gemeente, waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt.
Als uw kind ongeoorloofd verzuimt wordt hiervan melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en kan worden beboet. Realiseert u zich ook, dat een schooldirecteur strafbaar is als hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in de Leerplichtwet. Het gaat bij het toekennen van verlof dan ook niet om een persoonlijke mening, maar om de uitvoering de Leerplichtwet.