Passend Onderwijs 

Op alle scholen in Nederland is passend onderwijs ingevoerdZie ook www.passendonderwijs.nl

Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor werken scholen met elkaar samenin regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Onze scholen in Bergen, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer vallen onder het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en de scholen in Castricum en Uitgeest onder het samenwerkingsverband PO IJmond.
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.* 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school. De MR-leden van de scholen in het samenwerkingsverband vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.


Relevante website:
www.steunpuntmedezeggenschap.nl


* Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke bepsrekingen en aan leerlingen die langdurig zoek zijn.
Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen die verbonden zijn aan pedologische instituten.