Missie en visie

Onze missie is: "Samen sterk voor ieder kind"
Onze scholen worden gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Deze kaders bieden ook plek aan een diversiteit aan onderwijsconcepten zoals o.a. Montessori (OBS De Montessori in Castricum), Freinet (Elckerlyc in Heiloo) en Dalton (OBS De Wissel in Uitgeest).

Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.

In 2015 is het strategisch beleidsplan 2015-2019 vastgesteld, waarin de koers van de ISOB voor de komende jaren is beschreven.  Deze koers zal plaatsvinden langs onder meer de vier focusgebieden die door de directeur-bestuurder zijn vastgesteld:

1.  Versterken onderwijskwaliteit via verbeteraanpak
(o.a. door de inzet van onze Kwaliteitsmonitor en de aftrap in 2015 van onze ISOB-Academie: een eigen ruimte voor scholing, elkaar ontmoeten en "Leren van elkaar").

2.  Verbetering bedrijfsvoering en Planning en Control cyclus
(o.a. via financiële gezamenlijke trainingen van de budgethouders van het ISOB-bureau en de schooldirecteuren).

3.  Integrale versterking personeelsbeleid
(o.a. door het interne mobiliteitsbeleid: zoeken naar de juiste match tussen de deskundigheid, kwaliteit en ervaring van de medewerker en de aanwezige wensen van de school).

4.  Toekomstscenario's scholen/stichting
(elke school en bestuurskantoor heeft een toekomstscenario opgesteld voor de komende 5 jaar met een bijbehorende opdracht ).
De leerlingenkrimp zet in 2015 en de komende jaren onverminderd door, daarom wil de ISOB blijven investeren in goed onderwijs, competent personeel en een toekomstbestendige organisatie. De zes kernwaarden van de ISOB zijn: 

1. Kindgericht
2. Toekomstgericht
3. Resultaatgericht
4. Maatschappijgericht
5. Personeelgericht
6. Samenwerkingsgericht 


Openbaar onderwijs in beeld:

Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.


Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.

Van en voor de samenleving
De openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar
Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezingheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Waarden en Normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.