Directiegroep

Maandelijks komen alle directeuren van de ISOB samen voor het directie-overleg. In dit overleg worden alle beleidsstukken voorbereid en worden keuzes gemaakt die op de hele ISOB-organisatie effect hebben. Het directie-overleg heeft een adviserende rol naar de directeur-bestuurder. In de vergadering komen onderwerpen aan de orde als: ICT-plan (o.a. inzet social media), Gesprekscyclus, Mobiliteit, Binnenklimaat e.d.
Veel van de voorbereiding van de stukken vindt plaats in werkgroepen van directieleden. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep Financiën, Integraal Personeelsbeleid, Kwaliteitsbeleid, ICT-coördinatiegroep, Mobiliteit en een Projectgroep Passend Onderwijs.


Voorafgaande aan de directie-overleggen vinden er netwerkbijeenkomsten plaats van directeuren, waarin de agendastukken met elkaar worden voorbesproken en bediscussieerd. De netwerken zijn op regio ingedeeld vanwege het grote spreidingsgebied van de ISOB-scholen. In het directie-overleg wordt steeds naar consensus gestreefd, soms vindt er een stemming plaats om toch verder te kunnen met beleidvoornemens. Ook stevige discussies worden niet uit de weggegaan om tot weloverwogen en gedragen keuzes te komen. De vergaderingen vinden altijd op dinsdag plaats. Dit is de dag die de schooldirecties vrijhouden voor ISOB-activiteiten.