Directiegroep

Maandelijks komen alle directeuren van de ISOB samen voor het directie-overleg. In dit overleg worden alle beleidsstukken voorbereid en worden keuzes gemaakt die op de hele ISOB-organisatie effect hebben. Het directie-overleg heeft een adviserende rol naar de directeur-bestuurder

Voorafgaande aan de directie-overleggen vinden er netwerkbijeenkomsten plaats van directeuren. De netwerken zijn op regio ingedeeld vanwege het grote spreidingsgebied van de ISOB-scholen. Indeze netwerkbijeenkomsten staat de onderwijskwaliteit hoog op de agenda. In het directie-overleg wordt steeds naar consensus gestreefd, soms vindt er een stemming plaats om toch verder te kunnen met beleidvoornemens. Ook stevige discussies worden niet uit de weggegaan om tot weloverwogen en gedragen keuzes te komen.