Ziekteverzuimbeleid

De ISOB is er trots op dat het ziekteverzuim al diverse jaren onder het landelijk gemiddelde ligt! Voor alle werknemers van de ISOB geldt dat bij verzuim wegens ziekte of gebrek de begeleiding zowel door de school als de ISOB wordt opgepakt. De ISOB probeert een stevige vinger aan de pols te houden als het gaat om het ziekteverzuimpercentage.
Dit heeft een aantal redenen:
• vanuit goed werkgeverschap - zorg voor de werknemers;
• vanuit continuïteit van het onderwijs - zo min mogelijk vervanging voor de groep en
• vanuit oogpunt van bekostiging - veel vervanging kan een premietoeslag tot gevolg hebben.

We werken samen met de arbo-dienst Tredin, omdat we een actief beleid willen voeren op het gebied van verzuim en re-integratie en hiermee voor een nog beter werkklimaat binnen ons bedrijf zorgen.
De Wet verbetering Poortwachter vraagt bij verzuim om een intensivering van het contact tussen de zieke werknemer en de werkgever en verplicht zowel de werkgever als werknemer tot een actievere rol bij het proces van re-integratie. In dit proces is de rol van de arbodienst van groot belang.
Tredin ondersteunt ons hierbij. In vele gevallen zal het eerste contact met de arbodienst niet langer het spreekuur van de bedrijfsarts zijn, maar een gesprek met de arbeidsdeskundige van Tredin. Onze arbeidsdeskundige Aurik Middel is goed op de hoogte van de werk- en arbeidsomstandigheden bij de ISOB en direct aanspreekbaar, doordat hij regelmatig op de scholen aanwezig is.

De schooldirecteur heeft, als direct leidinggevende, een belangrijke rol gekregen. Er is daarom regelmatig contact tussen de hem/haar en Aurik Middel.
Alles rondom het verzuimproces wordt digitaal gedocumenteerd in TrackVerzuim. Het ISOB-bureau zal zich meer gaan toeleggen op die situaties, waarbij ziekte in combinatie met functioneren aan de orde zijn. Ook hier willen we een kwaliteitsslag maken als het gaat om goed werkgeverschap.

Bij de re-integratie worden de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd, die een duidelijke structuur en procedure bieden bij terugkeer in werk van de werknemer. Er vinden op regelmatige basis voortgangsgesprekken plaats met de werknemer en de direct leidinggevende over het verloop van de re-integratie. Verder kunnen er gedurende het re-integratietraject ook derden worden ingeschakeld zoals een psycholoog of een re-integratiebedrijf. Vaak in overleg met het Vervangingsfonds in verband met hun deskundigheid, netwerk en eventuele subsidiemogelijkheden.